Algemene voorwaarden donateurs


ALGEMENE VOORWAARDEN 

Donateur Stichting Perspectivity 

ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID 

U zult doneren aan de stichting zonder winstoogmerk Stichting Perspectivity, statutair gevestigd te Haarlem, en bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer NL14104743. 

ARTIKEL 2. DONATIEVOORWAARDEN

Deze donatievoorwaarden zijn van toepassing op elke online donatie die via https://perspectivity.org aan Stichting Perspectivity wordt gedaan. Op voormelde website wordt de donateur gevraagd deze donatievoorwaarden te accepteren door het aanvinken van een hokje. Stichting Perspectivity behoudt zich het recht voor de donatievoorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen. Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing.

ARTIKEL 3. RECHTEN EN PLICHTEN VAN STICHTING PERSPECTIVTY

Elke betaling die via https://perspectivity.org door een donateur wordt gedaan, komt volledig ten goede aan Stichting Perspectivity. Stichting Perspectivity verplicht zich de ontvangen bedragen te besteden overeenkomstig haar statutaire doelstellingen. Het eigendom van de donatie gaat over op Stichting Perspectivity nadat het gedoneerde bedrag op de bankrekening van Stichting Perspectivity is bijgeschreven.

Stichting Perspectivity neemt passende maatregelen ter beveiliging van de overdracht van data in het kader van deze actie. Personen die namens Stichting Perspectivity bevoegd zijn van deze data kennis te nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan, behoudens wettelijk toegelaten uitzonderingen. 

ARTIKEL 4. RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE DONATEUR

De donateur kan aan een donatie geen rechten ontlenen anders dan dat Stichting Perspectivity de donatie zal aanwenden voor zijnde bestemming die overeenkomt met de missie en de visie van Stichting Perspectivity. Om een donatie te kunnen doen dient de donateur de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt. 

De donateur is verplicht om zijn/haar naam en identiteit correct op te geven. De donateur zal de donatie verrichten met middelen waarover hij/zij mag beschikken en zeggenschap heeft. Stichting Perspectivity doet aangifte bij de politie indien de donateur onder valse naam of identiteit dan wel met middelen waarover hij/zij niet mag beschikken en waarover hij/zij geen zeggenschap heeft, donaties verricht.

ARTIKEL 5. WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

Stichting Perspectivity verwerkt de door de donateur verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met alle ter zake geldende wettelijke voorschriften, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften die bij of krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden gesteld. Deze persoonsgegevens worden door Stichting Perspectivity verwerkt ten behoeve van het afwikkelen van donaties zoals in deze voorwaarden bedoeld. Stichting Perspectivity stelt de gegevens van haar donateurs niet beschikbaar aan derden. 

ARTIKEL 6. BETALING 

Als donateur van Stichting Perspectivity kunt u kiezen om een eenmalige donatie per jaar te doen van €550-, of om maandelijks te steunen € 35,- via een automatische afschrijving. Dit bedrag wordt automatisch afgeschreven rond de 28e van deze of volgende maand. Deze afschrijving verloopt vanaf NL50RABO0149377312. 

In het geval u kiest voor een maandelijkse afschrijving dan is het eenvoudig om uw donateurschap op te zeggen of te veranderen. Opzeggen van het lidmaatschap dient uitsluitend schriftelijk te geschieden.

ARTIKEL 7. COOKIES

Stichting Perspectivity maakt gebruik van cookies op delen van haar website. Er worden bij het bezoek aan het deel waar de onderhavige donaties worden behandeld, geen cookies geplaatst door Stichting Perspectivity dan wel door enige andere partij.

ARTIKEL 8. SLOTBEPALINGEN

Op uw donatie en op deze donatievoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht toepasselijk. De disclaimer op de website van Stichting Perspectivity is onverkort van toepassing. Indien partijen, in geval van het ontstaan van een geschil, er niet in slagen onderling tot overeenstemming te komen, verklaren zij hierbij dat de rechtbank Noord-Holland bevoegd is om van het geschil kennis te nemen.

Een geschil is aanwezig indien een van de partijen zulks in een aangetekende brief aan de wederpartij kenbaar heeft gemaakt.

Alle contacten, uitingen en activiteiten van Perspectivity zijn gericht op een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening.

___________________________________________________________