Algemene voorwaarden

Artikel 1: Omschrijvingen

In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Opdrachtnemer: de maatschap Perspectivity Enterprise óf een van de maten van Perspectivity;
  • Maat: één van de aan Perspectivity verbonden facilitators / trainers/ consultants, die hetzij in persoon, hetzij via zijn/haar praktijkvennootschap beroep uitoefent;
  • Maatschap: een apart rechtspersoon, bestaande uit de groep maten;
 • Opdrachtgever: de contractpartij van opdrachtnemer;
 • Opdracht: de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever tot levering van diensten.

Artikel 2: Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte en opdracht tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3: Offertes en opdrachten

 1. Alle offertes van Opdrachtnemer zijn geldig gedurende 30 dagen of zoveel langer of korter als daarin wordt aangegeven, doch worden steeds vrijblijvend gedaan.
 2. Een Opdracht komt eerst tot stand, nadat deze door Opdrachtnemer schriftelijk is aanvaard.
 3. Een Opdracht zal worden aangegaan:
  • Met de Maat (respectievelijk diens praktijkvennootschap) als opdrachtnemer. In dit geval zullen noch Perspectivity Enterprise, noch haar vennoten –behoudens de (opdrachtnemende) Maat– door de Opdracht gebonden zijn.
  • Met de maatschap Perspectivity Enterprise. Blijkens opdrachtbevestiging zal duidelijk zijn met welke partij de overeenkomst is gesloten.
 4. Bij het aangaan van een overeenkomst met Perspectivity gaan de wettelijke 14 dagen bedenktijd in (waarbinnen je kosteloos van gedachten kunt veranderen).
 5. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de Opdracht dient te worden uitgevoerd. Wijzigingen in een Opdracht zijn slechts bindend indien deze wijzigingen schriftelijk door Opdrachtnemer zijn aanvaard.
 6. Opdrachtnemer is gerechtigd de Opdracht of onderdelen daarvan indien nodig uit te besteden aan of te laten verrichten door derden. Daarbij neemt Opdrachtnemer de door wederpartij vooraf kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.
 7. Perspectivity consultants zijn zelfstandig en werken volgens modelcontract:
  ALGEMENE MODELOVEREENKOMST | GEEN WERKGEVERSGEZAG, Beoordeling Belastingdienst nr. 90515112643-1 | 21 – 03 – 2016
 8. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Opdrachtnemer kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
 9. Termijnen waarbinnen werkzaamheden dienen te zijn voltooid zijn slechts fatale termijnen indien zulks schriftelijk is overeengekomen.
 10. Duur van de overeenkomst geldt tot een maand na de laatst geleverde dienst.
 11. Na het ondertekenen van de overeenkomst heeft de opdrachtgever 14 dagen bedenktijd en kan binnen die tijd de overeenkomst ontbinden.

Artikel 4: Plaatsing/toelating

Door Perspectivity aangeboden opleidingen (in de ruimste zin des woords) vinden alleen doorgang bij voldoende aanmelding. Bij meer aanmeldingen dan er geplaatst kunnen worden, volgt plaatsing in de volgorde van aanmelding.

Toelating tot een opleiding kan afhankelijk zijn van een intake- of selectieprocedure van Perspectivity, waarbij kennis- of vaardigheidsniveau wordt getoetst.

Artikel 5: Verplichtingen

Met Perspectivity gesloten overeenkomsten leiden voor Perspectivity tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij Perspectivity gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van Perspectivity verlangd kan worden.

Als Perspectivity voor de uitvoering van een met Perspectivity gesloten overeenkomst derden inschakelt, is Perspectivity gehouden deze derden zodanig zorgvuldig te selecteren, als de opdrachtgever dit zou doen als de opdrachtgever die derden zelf zou selecteren.

Voor zover Perspectivity voor een juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie van, of medewerking door, de opdrachtgever, respectievelijk een deelnemer, is Perspectivity uit haar verplichtingen ontslagen bij niet-tijdig verstrekken van die informatie of verlenen van die medewerking.

Artikel 6: Annulering

Annulering dient schriftelijk te geschieden. Niet-deelnemen aan een activiteit op die datum, waarop men geplaatst is wordt aangemerkt als annulering (ook als aan dezelfde activiteit op een later tijdstip wordt deelgenomen).

Bij opleidingen/cursussen met open inschrijving:

 • Bij annulering binnen drie maanden voor aanvang is € 55,- administratie-/ annuleringskosten verschuldigd.
 • Bij annulering binnen zes weken voor aanvang is 50% van de prijs verschuldigd.
 • Bij annulering binnen drie weken voor aanvang is de volledige prijs verschuldigd. Met inachtneming van het in 3.2 bepaalde mag een geplaatste deelnemer zich laten vervangen.

Bij maatwerk:

 • Indien de Opdrachtgever een Opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, dan worden bij annulering tot één maand voor aanvang de daadwerkelijk door Perspectivity gemaakte kosten (door Perspectivity te specificeren, werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd), in rekening gebracht aan de Opdrachtgever.
 • Bij annuleringen binnen één maand vóór aanvangsdatum en na aanvang van de Opdracht is de eerst overeengekomen termijn verschuldigd naast de daadwerkelijk door Perspectivity gemaakte kosten, behoudens ingeval de annulering zijn oorzaak vindt in een omstandigheid, die voor risico van Opdrachtnemer komt.

Artikel 7: Prijzen en kosten

Tenzij anders overeengekomen zal de vergoeding voor een Opdracht geschieden op de wijze zoals aangegeven in de Opdracht, hetzij op nacalculatiebasis, met inachtneming van een door Opdrachtgever eventueel opgegeven en in de Opdracht vermeld maximaal te betalen bedrag, hetzij tegen een zogenaamde fixed-price. Tenzij anders overeengekomen zijn in de tarieven begrepen de reiskosten binnen Nederland.

Verrichte werkzaamheden worden, indien de uitvoering van de Opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds in rekening gebracht.

De in de Opdracht vermelde bedragen zijn exclusief de verschuldigde omzetbelasting.

Artikel 8: Betaling en reclame

 1. Alle door Perspectivity opgegeven prijzen zijn exclusief BTW. Betaling van facturen dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum door storting of overmaking op het op de factuur aangegeven bankrekeningnummer. Bij overschrijding van deze termijn is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd.
 2. Indien Opdrachtgever in verzuim is, komen de kosten van invordering buiten rechte – met een minimum van 10% van de openstaande overeengekomen vergoeding – ten laste van Opdrachtgever.
 3. Opdrachtnemer heeft het recht om, indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever daartoe naar het oordeel van Opdrachtnemer aanleiding geeft, van Opdrachtgever gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling en/of betaling van zekerheid te verlangen, bij gebreke waarvan Opdrachtnemer gerechtigd is de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.
 4. Als van Perspectivity meer dan gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de overeenkomst (op verzoek te ontwikkelen opleidingen, grote aantallen deelnemers etc) kan Perspectivity voor aanvang van haar werkzaamheden betaling (of daarmee gelijk te stellen zekerheid) verlangen.
 5. Een reclame door Opdrachtgever met betrekking tot verrichte werkzaamheden of het factuurbedrag dient op straffe van verval van alle aanspraken binnen 2 weken na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, binnen 2 weken na de ontdekking van het gebrek schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.
 6. Een reclame schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op, tenzij door Opdrachtnemer te kennen is gegeven dat de reclame gegrond geacht wordt.

Artikel 9: Intellectueel Eigendom

Met betrekking tot alle door Opdrachtnemer verleende diensten en materialen berust het recht van intellectuele eigendom, waaronder het auteursrecht, uitsluitend bij Opdrachtnemer en is de Opdrachtgever slechts gerechtigd tot het gebruik daarvan binnen het kader van de overeengekomen Opdracht.

De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer volledig ter zake van aanspraken op schadevergoeding van derden, gegrond op schending van intellectuele eigendomsrechten op goederen en andere, welke aan Opdrachtnemer door of vanwege de Opdrachtgever ter uitvoering van de overeenkomst zijn verstrekt of voorgeschreven.

Artikel 10: Geheimhouding

Opdrachtnemer verbindt zich voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot alle bedrijfsgegevens van Opdrachtgever waarvan Opdrachtnemer kennis neemt bij de uitvoering van de Opdracht.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

Opdrachtnemer staat in voor een goede kwaliteit van de uitvoering van de Werkzaamheden. Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de Werkzaamheden, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Opdrachtnemer van zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitvoeren van de Werkzaamheden mag worden vertrouwd.

 1. Perspectivity is niet aansprakelijk voor aan haar toe te rekenen indirecte schade. Voor schade die een direct gevolg is van een aan Perspectivity toe te rekenen tekortkoming is Perspectivity alleen aansprakelijk als die tekortkoming het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Perspectivity.
 2. Indien één der partijen tekort komt in de nakoming van één of meer van zijn verplichting(en) uit deze overeenkomst, zal de andere partij hem deswege in gebreke stellen, tenzij nakoming van de betreffende verplichting reeds blijvend onmogelijk is, in welk geval de nalatige partij onmiddellijk in gebreke is.
 3. De partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichting(en) is tegenover de andere partij aansprakelijk voor vergoeding van de door de andere partij geleden c.q. te lijden schade.
 4. Deze aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot maximaal het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering als verzekeringsgeld ter zake uitkeert. Opdrachtnemer is verplicht om zijn aansprakelijkheid genoegzaam te verzekeren en zal op verzoek van de wederpartij inzage in de polisvoorwaarden verschaffen.

Artikel 12: Tussentijdse beëindiging

Elk der partijen heeft in de hieronder omschreven gevallen en voor zover hieronder toegekend het recht de Opdracht zonder nadere ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang tussentijds te beëindigen:

 • wanneer één der partijen een beroep doet op overmacht;
 • wanneer door de wederpartij surseance van betaling is aangevraagd dan wel de wederpartij in staat van faillissement is verklaard.

Voorts heeft ieder der partijen het recht de Opdracht zonder nadere ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang tussentijds te beëindigen, wanneer de wederpartij enige overige verplichting in verband met de Opdracht en de uitvoering daarvan niet nakomt welke niet-nakoming van zo ernstige aard is dat van haar handhaving van de Opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd en de verzakende partij, na deswege bij aangetekende brief in gebreke te zijn gesteld nalatig blijft deze verplichting na te komen respectievelijk geëigende stappen te nemen om dit te corrigeren.

Tussentijdse beëindiging van de Opdracht geschiedt bij aangetekende brief aan de andere partij.

Artikel 13: Geschillen

Minnelijke weg
Geschillen, die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomst, worden in eerste instantie langs minnelijke weg tot oplossing gebracht. Indien door enigerlei oorzaak geschillen ontstaan ten aanzien van de uitvoering van de werkzaamheden of de kwaliteit daarvan, dan zal door partijen overleg worden gepleegd over de consequenties met inachtname van beider belang.

Arbitrage
Vanzelfsprekend worden klachten en/of geschillen door Perspectivity vertrouwelijk behandeld. Als uw klacht niet is weggenomen in het gesprek kunt u een formele schriftelijke klacht indienen. Uw klacht dient uw naam, adres en woonplaats uw bereikbaarheid [mailadres, telefoon/mobiel] uw klacht [aard, betrokkenen, plaats, tijd, datum] de opleiding, cursus of supervisie datum en handtekening te bevatten. Binnen 4 weken ontvangt u van Perspectivity een bevestiging van ontvangst.

Klachten worden uiterlijk binnen 8 weken na ontvangst afgehandeld. Tussentijds wordt een afspraak gemaakt met u, een Perspectivity partner en een derde onafhankelijke mediator, Mr Eline van Tijn, kantoor Mediation Amsterdam, MfN register mediators. Deze mediator doet, alles en allen gehoord hebbende, een uitspraak die bindend is voor Perspectivity. Eventuele consequenties van het oordeel worden snel door Perspectivity afgehandeld. Indien langer dan 8 weken nodig is om onderzoek te doen wordt u hiervan binnen de 8 weken op de hoogte gesteld met reden van uitstel en wanneer de mediator verwacht uitsluitsel te kunnen geven. De kosten van de mediator worden door beiden partijen gedeeld. Op deze manier wordt de onpartijdigheid van de mediator geborgd. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en gedurende twee jaar bewaard.

Op de Opdracht is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer.

Een geschil is aanwezig indien een van de partijen zulks in een aangetekende brief aan de wederpartij kenbaar heeft gemaakt.

Alle contacten, uitingen en activiteiten van Perspectivity zijn gericht op een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening.