Project

Burgerberaad Maastricht
Perspectivity heeft in samenwerking met EMMA heteerste Burgerraad in de stad Maastricht ontworpen en gefaciliteerd.
lees meerneem contact met ons op

Opdrachtgever:

Gemeente Maastricht

Partner:

EMMA Experts in Media en Maatschappij

Vraag:

Kunnen jullie een burgerberaad organiseren en faciliteren voor de gemeente Maastricht, in het kader van de actualisatie omgevingsvisie?

Proces:

  • Een zorgvuldig deliberatief proces bestaande uit zeven interactieve sessies met ruimte voor uiteenlopende perspectieven en ideeën.

Resultaten:

  • 100 gelote bewoners die samen een goede afspiegeling van de Maastrichtse bevolking vormen.
  • 15 goed doordachte en zorgvuldig verwoorde adviezen aan de stad als input voor de omgevingsvisie 2040.
  • Veel enthousiasme bij de deelnemers die ervoor pleiten om het burgerberaad in de toekomst een structurele plaats te geven in de verbinding tussen de burger en de lokale politiek.

“Hoe richten we de stad in, zodat iedereen zich goed voelt?”

Dat was de vraag aan de inwoners van Maastricht voor het eerste burgerberaad in de meest zuidelijke stad van Nederland.

Een brede vraag die burgers uitnodigt om mee te denken over de toekomst van hun directe leefomgeving. Over hoe de stad kan worden ingericht zodat deze veilig en gezond is voor iedereen. Over het creëren van voldoende ruimte waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten. En over hoe de stad mooier en duurzamer kan worden gemaakt. De adviezen van het burgerberaad dragen bij aan de actualisatie van de omgevingsvisie van Maastricht voor 2040.

Verkennen, onderzoeken, delibereren, verrijken en stemmen

In zeven bijeenkomsten verkenden, onderzochten en delibereerden de deelnemers in telkens wisselende groepen over uiteenlopende thema’s. Ze spraken onder meer over ontmoeting als basis voor sociale gezondheid en prettig samenleven. De rol van groen voor recreatie en beweging kwam aan bod. En ook voorzieningen op het gebied van wonen en wat er nodig is om je veilig te voelen in de stad werden uitgebreid besproken.

Gemeenteambtenaren en externe experts schoven aan om een aantal thema’s nader toe te lichten. Halverwege het beraad – in sessie vier – toetsten de deelnemers hun idealen aan de praktijk tijdens locatiebezoeken in de stad. Op basis hiervan formuleerden ze de eerste conceptadviezen.

De gespreksbegeleiders daagden het burgerberaad met behulp van allerlei werkvormen uit om de adviezen met elkaar aan te scherpen en te verrijken. Tijdens de laatste sessie brachten ze 16 adviezen in stemming, waarvan er 15 werden aangenomen en aangeboden aan de stad.

Een team van gespreksbegeleiders van EMMA en Perspectivity begeleide het Burgerberaad.

Afspiegeling van de stad

Dankzij een zorgvuldig lotingsproces vooraf vormde het burgerberaad een evenwichtige afspiegeling van de stad. Niet de ‘usual suspects’ zoals je die bij veel inspraaktrajecten ziet, maar bewoners van alle leeftijden, opleidingsniveaus en uit alle wijken en culturen.

>”Ook mensen die bij inspraaktrajecten normaal gesproken wellicht niet vooraan staan, hebben hiermee een stem gekregen.”

– leden van het burgerberaad Maastricht 2023

In het eindrapport schrijven de leden van het beraad hiervoor: “Met die goede afspiegeling van de inwoners van Maastricht is er sprake van een belangrijke zeggingskracht. De adviezen hebben volgens ons daarom meer gewicht dan die van lobby’s of individuele en commerciële belangen op lokaal niveau, inspraakgroepen of buurtkaders. Ook mensen die bij inspraaktrajecten normaal gesproken wellicht niet vooraan staan, hebben hiermee een stem gekregen.”

De adviezen zijn op 30 januari 2024 aan het gemeentebestuur aangeboden.

Deep Democracy

Perspectivity en EMMA waren beide uitgenodigd om een voorstel voor de begeleiding van dit burgerberaad bij de gemeente in te dienen. Door onze krachten te bundelen brachten we zowel logistieke expertise alsook ruime ervaring met dialoog en deliberatie in.

Om de kwaliteit van de dialoog en de adviezen te verhogen heeft Perspectivity ervoor gekozen om Deep Democracy principes en werkwijzen in het ontwerp van de bijeenkomsten te verwerken. Hierdoor ontstond ruimte voor uiteenlopende perspectieven en werden conceptadviezen verrijkt met de stem van de minderheid.

Meer informatie?