Project

Co-creatie Buurtteams Amsterdam
Perspectivity leidde een groot en intensief co-creatieproces voor het vormgeven van Buurtteams Amsterdam.
lees meerneem contact met ons op

Opdrachtgever:

Gemeente Amsterdam

Vraag:

Kunnen jullie het co-creatieproces van de ontwikkelplannen voor Buurtteams Amsterdam ontwerpen en begeleiden?

Proces:

Ontwerp gebaseerd op Future Search, met ingrediënten uit Appreciative Inquiry en Open Space. 120 uiteenlopende belanghebbenden participeerden in vier grote werksessies.

Resultaten:

Breed gedragen ontwikkelplannen voor de nieuwe Buurtteams Amsterdam, gemaakt door de belanghebbenden en goedgekeurd door de raad.

De gemeente Amsterdam werkt aan een nieuw sociaal stelsel in Amsterdam. Een onderdeel hiervan is het versterken van de sociale basis in de buurt. Vanaf 2021 komen op verschillende plekken in Amsterdam Buurtteams die de toegang zijn naar sociale basiszorg voor volwassenen.

De opgave luidde:

Hoe zorgen we ervoor dat Buurtteams Amsterdam optimaal aansluiten bij het leven van de Amsterdammer en al zijn ondersteuningsvragen?

In het najaar 2019 vonden vier grote werksessies plaats met 120 personen, vanuit het brede stakeholderveld om Buurtteams samen vorm te geven. Betrokkenen van uiteenlopende stakeholdergroepen schoven aan: zorgaanbieders, cliënten en bewoners, maatschappelijke organisaties en beleidsmakers.

Aanleiding

De ontwikkeling van Buurtteams Amsterdam is onderdeel van de brede doorontwikkeling Sociaal Domein. Daarin wordt onder andere gewerkt aan het versterken van de basisvoorzieningen in de buurt en in de wijk. Amsterdammers met vragen op het gebied van zorg, activering en ondersteuning kunnen vanaf 2021 terecht bij een herkenbaar, laagdrempelig en integraal Buurtteam Amsterdam.

Hele systeem in de kamer

Het vraagstuk vroeg om een systemische aanpak. Het is complex en heeft veel uiteenlopende belanghebbenden. Voor de uitvoering zijn de maatschappelijke partners noodzakelijk en draagvlak onder alle betrokkenen, waaronder de doelgroep is cruciaal.

Ontwerp

120 uiteenlopende belanghebbenden participeerden in vier grote werksessies. Het hele proces – inclusief de voorbereidende vergaderingen met de voorbereidingsgroep – nam zes maanden in beslag.

De werksessies werden voorbereid door een voorbereidingsgroep, een afspiegeling van het brede stakeholderveld. In stappen hebben we toegewerkt naar de ontwikkelplannen voor Buurtteams Amsterdam. Van het bepalen van een gezamenlijk vertrekpunt, via het in kaart brengen van trends, ontwikkelingen en dilemma’s, naar het visualiseren van de gewenst toekomst en vaststellen van de gedeelde basis – wat willen wij allemaal? Dat mondde uit in breed gedragen ambities. Vervolgens werden werkwijzen en afspraken opgesteld in ontwikkelplannen, over ondermeer wat de buurtteams precies gaan doen, hoe de professionals gaan werken, hoe ze zich tot elkaar gaan verhouden.

“De meest waardevolle opbrengst van de co-creatie: basis voor gezamenlijke beslissingen vanuit de inhoud, in het belang van Amsterdammers en professionals.”

Resultaten

De ontwikkelplannen voor de Buurtteams werden in de vorm van een uitvoeringsbesluit voorgelegd aan het college van B&W. Deze is begin 2020 geaccordeerd. In februari 2020 wordt het plan door experts beoordeeld en waar nodig aangepast en kan de uitvoering beginnen. In voorjaar van 2020 wordt de opdracht aanbesteed. In januari 2021 gaan de buurtteam van start.

Meer informatie?