Project

De Raad voor de Kinderbescherming kiest voor de toekomst
De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) maakt deel uit van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V). Het Ministerie draagt zorg voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid […]
lees meerneem contact met ons op

De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) maakt deel uit van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V). Het Ministerie draagt zorg voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, ongeacht hun levensstijl of opvattingen. De RvdK is een van de diensten die hier uitvoering aan geeft. Wanneer een kind ernstig in de knel dreigt te raken, helpt de RvdK om samen met het kind en de ouders de beste oplossing te zoeken.

De Landelijke Staforganisatie (LSO) is het organisatieonderdeel van de RvdK dat een strategische adviesfunctie en gecentraliseerde dienstenfunctie vervult richting het primair proces, maar ook een regierol heeft richting de leveranciers, positionering en advisering verzorgt richting J&V en vanuit de maatschappelijke opgave de positie van de RvdK bewaakt en behartigd.

In 2015 is de Meerjarenvisie 2016-2020 voor de RvdK opgesteld, die resulteerde in een beweging naar zelforganisatie. De LSO heeft zelforganisatie omarmd en het werken conform de uitgangspunten van zelforganisatie is volop in ontwikkeling. De LSO heeft Perspectivity gevraagd om ondersteuning op het gebied van het maken van keuzes rondom het herinrichtings-traject van de LSO, zodat de LSO tot een hoogwaardige en passende dienstverlening kan komen: De LSO, daar heb je wat aan!

Perspectivity heeft een ‘Transformative Scenarioplanning’ proces ontworpen met als voornaamste doel om de staf keuzes te laten maken met een representatieve doorsnede van de gehele staf. De afgevaardigden, allen stakeholders aan het centrale vraagstuk, werden hiermee in staat gesteld om samen gedragen besluiten te nemen voor hun organisatie in de nabije toekomst.

De gemaakte scenario’s zijn daarbij een middel om te komen tot een duidelijk en meest gewenst beeld van de toekomst, rekening houdend met de grootste onzekerheden die een stempel zouden kunnen drukken op de komende tijd. ‘Komen er meer regels op ons af of minder? Richten we meer op de opgave of meer op onze expertise?’ Het maken van scenario’s met de diverse stakeholder groepen geeft verdieping en verbinding tussen mensen die op verschillende plekken in het systeem aan het zelfde hogere doel willen werken. Resulterend in gedragen (nieuwe) keuzes, verhoogde betrokkenheid en meer coherentie. Een ontwikkeling waar we graag aan bijdragen!

Meer info? 

Foto Annelien Nijland Fotografie