De toekomst van natuurinclusief Nederland

In dit Future Search-project kwamen verschillende stakeholders samen in een oud klooster en co-creëerden een nationale agenda voor een natuurinclusieve samenleving.
lees meerneem contact met ons op

jun 17, 2022

In april 2022 vond in Deurne een driedaagse Future Search-conferentie plaats. In een oud klooster is een fantastische stap gezet in de co-creatie van een nationale agenda voor een natuurinclusieve samenleving.

Perspectivity’s Han Rakels en Monique Janmaat waren gevraagd om dit bijzondere co-creatieproces te faciliteren. Meer dan zestig deelnemers uit acht maatschappelijke domeinen – landbouw, water, bouw/stedelijke/ruimtelijke ordening, infrastructuur, vrijetijdseconomie, onderwijs en domeinoverstijgend – kwamen samen om breed gedragen ambities voor een natuurinclusieve samenleving te formuleren. Het proces werd georganiseerd namens en in nauwe samenwerking met hetOverlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL). De gecreëerde agenda gaf een enorme impuls aan de beweging.

Beweging in gang gezet

De agenda vond snel zijn weg naar de ministerraad en het parlement. In juni werd het gepresenteerd op de Natuurtop 2022 tijdens de Floriade in Almere. Het is zeker essentieel om nu een beweging op gang te brengen, zoals OFL-voorzitter Johan van de Gronden verwoordde in zijn blog aan de vooravond van de presentatie op de Natuurtop:

“De Agenda is weliswaar in opdracht van Rijk en Provincie en samen met de terreinbeherende organisaties opgesteld, maar door het maatschappelijk veld zelf tot stand gebracht, ieder vanuit zijn eigen domein. Het is geen document, het is een beweging met een eerste tussenstop in Almere. In Juni 2022. Dat er nog vele mogen volgen, telkens ambitieuzer, diverser en inspirerender, totdat mens en natuur weer gelijkelijk kunnen floreren in ons rijkgeschakeerde land.”

Meer informatie?