Project

Initiatief Transformatieve Toekomst voor Waterzekerheid
Waterzekerheid is essentieel voor onze collectieve toekomst, maar toch is er op veel plaatsen in de wereld sprake van ernstige wateronzekerheid. We moeten zorgen voor beschikbaarheid en duurzaam beheer van water en sanitaire voorzieningen voor iedereen (SDG 6). Perspectivity faciliteerde dit initiatief voor het Mondiale Zuiden over de toekomst van waterzekerheid in de aanloop naar de VN 2023 Water Conferentie.
lees meerneem contact met ons op

Opdrachtgever:

International Water Management Institute (IWMI)

Vraag:

Voor het initiatief Transformatieve Toekomst voor Waterzekerheid: het procesontwerp en de faciliteringsondersteuning voor het bijeenroepen van een reeks dialogen tussen meerdere belanghebbenden uit de wetenschap, het beleid, het bedrijfsleven en ontwikkelingsgemeenschappen om missiegedreven allianties te creëren voor het katalyseren en leveren van innovatie met hoge ambities, die klaar is voor de toekomst en inclusieve, op wetenschap gebaseerde actie voor waterzekerheid.

Proces:

 1. 4 co-creatie sessies om gedeelde ontwerpprincipes, de centrale vraag en gedeelde intenties te ontwikkelen.
 2. Het ontwerpen, faciliteren en uitvoeren van 8 online Regionale Dialogen in 5 talen.
 3. Het ontwerp, facilitatie en oogst van 1 Mondiaal Zuiden Conferentie met 120 deelnemers, en een parallel evenement in Zuidoost Azië.
 4. Oogst voor de VN 2023 Water Conferentie.

Resultaten:

 • Missieverklaringen met een hoog ambitieniveau binnengebracht op de VN-waterconferentie 2023 in New York.
 • De ‘ongehoorde stemmen’ van het Mondiale Zuiden werden samengebracht.
 • Jongeren kregen een wereldwijd podium.
 • Compleet nieuw netwerk gecreëerd.
 • Momentum gecreëerd voor meer actie.

Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling 6 van de Verenigde Naties

Veel plaatsen in de wereld hebben te maken met ernstige wateronzekerheid. Dit wordt weerspiegeld in het Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling 6 van de Verenigde Naties: Zorgen voor beschikbaarheid en duurzaam beheer van water en sanitaire voorzieningen voor iedereen. Maar er zijn meer en collectieve inspanningen nodig om dit doel te bereiken. Overal ter wereld hebben gemeenschappen dringend behoefte aan betere toegang tot water en sanitaire voorzieningen.

Regionale Dialogen en de Wereldconferentie

Daarom werd het initiatief Transformatieve Toekomst voor Waterzekerheid (TFWS) in het leven geroepen. Dit is een participatieve, multistakeholder, intergenerationele dialoog die wordt gehost en georganiseerd door het International Water Management Institute (IWMI) en ontworpen en gefaciliteerd door Perspectivity.

Gedurende een proces van ongeveer een jaar werden online Regionale Dialogen gehouden met deelnemers uit Zuid-Afrika, West- en Centraal-Afrika, Centraal-Azië, Zuid-Azië, Zuidoost-Azië, het Midden-Oosten en Noord-Afrika en Latijns-Amerika. De deelnemers werden gescout en geselecteerd door de lokale IWMI-directeuren of geïnstalleerde comités om er zeker van te zijn dat ze de belangrijkste groepen belanghebbenden in de watersector vertegenwoordigden. Ze brachten expertise van hoog niveau mee uit de overheid, de academische wereld, het maatschappelijk middenveld, beleidsmakers, financiers en investeerders, de particuliere sector, gebruikersgroepen en jongeren. Tijdens deze regionale dialogen werden 10 waterthema’s geformuleerd, evenals 13 drijvende krachten voor transformatieve verandering.

De resultaten vormden het uitgangspunt voor de Wereldconferentie, die IWMI in februari 2023 in Kaapstad organiseerde. Hier kwamen 120 deelnemers uit de zeven regio’s van het Mondiale Zuiden drie dagen bijeen. Samen doorliepen ze een interactief en dynamisch proces geïnspireerd door de Future Search-methodologie en Deep Democracy.. Deelnemers uit de achtste regio, Zuidoost-Azië, kwamen bijeen in Laos en hielden een parallel evenement en volgden dezelfde agenda. Hun bevindingen werden toegevoegd aan de Wereldconferentie. En vice versa reflecteerden zij op hun parallelle evenement op de uitkomsten van de Wereldconferentie.

Gezamenlijk onderzochten alle deelnemers de centrale vraag van het initiatief:

Wat zijn collectieve acties met een hoge ambitie die een sterke afstemming creëren van kennis en onderzoek, beleid, bedrijfsleven en implementatie op de grond om toekomstig water te leveren?

Future Search en Deep Democracy principes

Het proces van de Wereldconferentie stelde diverse en intergenerationele belanghebbenden in staat om de centrale vraag te verkennen door collectief te werken aan progressieve en zelfgestuurde taken. De conferentie was zorgvuldig ontworpen om bij te dragen aan eigenaarschap over de resultaten, buiten de gebaande paden te denken, en het ervaren van het doorbreken van hetzelfde verhaal. Het was nodig om een balans te vinden: ervoor zorgen dat de mensen die nog niet hadden deelgenomen aan een Regionaal Dialoog de ruimte kregen om bij te praten en hun standpunten te delen, en tegelijkertijd om vooruit te blijven bewegen naar het eindresultaat van hoge ambitie verklaringen.

Tijdens de co-creatie sessies en de Regionale Dialogen werd duidelijk dat dit soort sectoroverschrijdende conferenties niet de norm zijn in deze werkcontext. De meeste conferenties zijn opgezet rond paneldiscussies en vraag- en antwoord sessies. Om tegemoet te komen aan de nieuwigheid en om niet terug te vallen in de oude gewoonte om de mening van een panel centraal te stellen en deelnemers alleen vragen te laten stellen, hebben we gedurende het hele proces de volgende acties en waarden herhaald:

  1. Verwarring en onzekerheid maken deel uit van het proces en het is veilig om die gevoelens te uiten.
  2. Focus op actief blijven (zelfmanagementrollen, terugrapporteren, kamerindeling veranderingen).
  3. Deelnemers uitdagen om verder te kijken dan het eigen perspectief.

8 Hoge-Ambitie Verklaringen

De eindresultaten van de Wereldconferentie, die de ‘ongehoorde stemmen’ van het Mondiale Zuiden samen brachten en vertegenwoordigden, werden samengevoegd in ‘Hoge-Ambitie Verklaringen’. Het IWMI team heeft hier hard aan moeten werken, maar de resultaten zijn vervolgens meegenomen naar de Waterconferentie van de Verenigde Naties 2023 in New York. We zijn er trots op dat we jongeren een podium en een spotlight hebben geboden om deel te nemen aan het gesprek over waterzekerheid en hun netwerken uit te breiden. We zijn ook blij om te zien dat ze dit momentum hebben gebruikt om door te gaan met hun eigen initiatieven, zich aan te sluiten en nevenevenementen op te zetten. De vervolgacties van IWMI en hun landelijke kantoren zijn mooie signalen dat de urgentie wordt gevoeld en dat er gedurfde acties worden ondernomen.

In het bijzonder bedanken:

We hadden dit werk nooit kunnen doen zonder de inzet van een aantal individuen. Met het risico iemand te missen, willen we graag deze mensen eren:

 

 • Mark Smith: er is moed nodig om echt iets buitengewoons te proberen.
 • Chiara Colombo: je toewijding aan dit proces was van een compleet andere orde.
 • Josh Newton: jouw connectie met de jongeren bracht hen naar een heel nieuwe standaard.