Project

Leren van de aanpak radicalisering
Ook voor een complex vraagstuk als de aanpak van radicalisering kunnen professionals leren van ervaringen in andere steden en regio's. Een landelijk team van zorg- en veiligheidshuizen wilde de beschikbare expertise verzamelen en praktisch toepasbaar maken, om zo de aanpak in alle regio's te helpen verbeteren.
lees meerneem contact met ons op

Opdrachtgever:

Veiligheidshuis Haaglanden

Vraag:

Kan je ons helpen om beschikbare kennis en ervaring rondom de integrale aanpak van radicalisering bij elkaar te brengen en deze te vertalen naar concrete producten voor de praktijk?

Proces:

Interviews met professionals in zorg- en veiligheidshuizen, desk research, identificeren van adviezen en aanbevelingen voor de praktijk, beschrijven van opbrengsten.

Resultaten:

Intern rapport en serie factsheets over de werkwijze, opbrengsten en geleerde lessen van het landelijk flexteam aanpak radicalisering.

Radicalisering en extremisme, en het voorkomen en tegengaan ervan, is bij uitstek een complex vraagstuk. Er is dan ook niet één enkele effectieve aanpak. Casussen van personen die (mogelijk) radicaliseren worden in Nederland vaak besproken in zorg- en veiligheidshuizen. Dit zijn lokale samenwerkingsverbanden waarin gemeente, zorgpartners en partners uit het veiligheidsdomein gezamenlijk complexe problematiek aanpakken. Dit gebeurt op maat, omdat iedere regionale context en iedere casus anders is.

Tegelijkertijd is de kennis en expertise van enkele ervaren zorg- en veiligheidshuizen ook waardevol voor collega’s in andere regio’s. Specifiek rondom radicalisering en (gewelddadig) extremisme bestaat daarom een landelijk flexteam, dat de dertig zorg- en veiligheidshuizen ondersteunt bij de aanpak van radicalisering.

Kennis uit de praktijk

Het landelijk flexteam zocht naar manieren om de beschikbare kennis en ervaring rondom radicalisering en extremisme te verzamelen en beschikbaar te stellen voor alle zorg- en veiligheidshuizen. Ook wilde het zijn eigen ervaringen en geleerde lessen beschrijven en delen met de belangrijkste stakeholders. We interviewden daarom professionals van verschillende zorg- en veiligheidshuizen met veel ervaring in de aanpak van radicalisering. Ook verzamelden we praktijkinformatie over gebruikte methodieken en werkwijzen, zoals opleidingsmodules, casussimulatie en themabijeenkomsten.

Hieruit destilleerden we concrete adviezen en aanbevelingen voor gebruik in de praktijk. Deze deelden we in een intern rapport en een serie factsheets. Hiermee is het werk van het landelijk flexteam radicalisering voor de lange termijn geborgd. Ook kunnen zorg- en veiligheidshuizen deze kennis en ervaring benutten om hun eigen aanpak van radicalisering en extremisme te verbeteren.

“Als verzamelaar van informatie, sparringpartner en schrijver heeft Mark het landelijke flexteam van zorg- en veiligheidshuizen ondersteund. Door als nieuwsgierig en kritisch toehoorder ons te bevragen, te spiegelen en uit te dagen staat onze werkwijze helder op papier, in de vorm van een inhoudelijke rapportage en bruikbare factsheets. Mark is sensitief binnen een complex krachtenveld en weet hierbij goed aan te sluiten. Zijn manier van samenwerken heeft verdere verdieping en extra kwaliteit aangebracht in ons werk. Dit doet Mark door met zijn vragen, verwondering en frisse blik ons steeds opnieuw aan het denken te zetten. Wij werden door hem uitgedaagd en gestimuleerd om hetgeen voor ons logisch en vanzelfsprekend is, concreet te maken. Dit heeft mooie resultaten opgeleverd voor het flexteam en de samenwerking tussen zorg- en veiligheidshuizen.”

Meer informatie?