Methoden

SYSTEMS MAPPING

Een methode die helpt bij complexe samenwerking voor systeemverandering, door informatie uit diverse bronnen in één overzicht te combineren. Hierdoor wordt het gemakkelijker om punten met een groot ‘hefboomeffect’ (leverage points) te identificeren en acties te plannen om deze te bereiken.

 

 

lees meerNeem contact op

Wat?

Methode die informatie uit diverse bronnen combineert in één visueel overzicht, ter ondersteuning van complexe samenwerking voor systeemverandering.

Waarom?

De meest veelbelovende acties identificeren om veranderingen binnen complexe systemen op gang te brengen.

Hoe?

  • Doel van het project bepalen.
  • Informatie verzamelen.
  • Informatie met elkaar verbinden en structureren.
  • Aanknopingspunten identificeren en acties plannen.

Resultaten

Visuele voorstelling van een complex systeem, waarin de perspectieven van diverse belanghebbenden worden gecombineerd. Acties op basis van inzicht in het systeem als geheel, met toegang tot punten met een hoog hefboomeffect.

 

Het Systems Mapping-proces begint met het duidelijk definiëren van het doel van het project. Van daaruit wordt de relevante informatie verzameld. Deze informatie kan afkomstig zijn uit een combinatie van bronnen, zoals bestaande documentatie, enquêtes, interviews of dialoogsessies. Deze stukjes informatie worden vervolgens met elkaar verbonden, gestructureerd en gevisualiseerd in een systems map. Een eerste versie van de kaart biedt een kader voor verdere discussie, waarbij iteratief meer informatie aan de kaart wordt toegevoegd. Zodra een voldoende beeld van het systeem is verkregen, wordt dit overzicht gebruikt om de punten met een hoog hefboomeffect te identificeren en acties te plannen om deze punten te bereiken.

Doelen

System Mapping maakt het mogelijk de meest veelbelovende acties te identificeren om verandering teweeg te brengen in complexe systemen, en ondersteunt de samenwerking tussen diverse belanghebbenden. De methode kan bijvoorbeeld worden gebruikt door NGO’s om hun impactstrategie te bepalen op een manier die het werk van hun partners ondersteunt, of door impact-start-ups om hen te helpen de leemten te identificeren die zij kunnen opvullen om de structuur van het systeem te veranderen. Of door gemeenten om de meest doeltreffende maatregelen vast te stellen en de samenwerking te coördineren met het oog op een gemeenschappelijk doel.

Proces

Het proces van Systems Mapping bestaat uit vier hoofdstappen:

  1. Doel van het project definiëren.
  2. Informatie verzamelen.
  3. Informatie met elkaar verbinden en structureren.
  4. Identificeren van aangrijpingspunten en plannen van acties.

Resultaten

System Mapping combineert en verbindt informatie uit meerdere informatiebronnen en belanghebbenden in één rijk overzicht. Binnen deze visuele voorstelling van het complexe systeem kunnen punten met een hoog hefboomeffect worden geïdentificeerd en acties worden gepland om deze te bereiken. Door rekening te houden met het hele systeem en de onderlinge samenhang, is de kans veel groter dat de gekozen maatregelen het gewenste effect sorteren. Tegelijkertijd bevordert het betrekken van alle relevante belanghebbenden bij het proces en het integreren van hun perspectieven in de systems map de steun en de motivatie om deze acties uit te voeren en vergemakkelijkt het de samenwerking.

Sterke en zwakke punten

Systems Mapping vergemakkelijkt een dieper inzicht in het gedrag van complexe systemen, en helpt mensen hun rol binnen dit systeem te zien, hoe hun acties het beïnvloeden en hoe zij erdoor worden beïnvloed. Het helpt hen ook verder te kijken dan hun eigen directe invloedssfeer en een meer holistische kijk op dit systeem te krijgen. Van daaruit kunnen mensen samen punten met een hoog hefboomeffect identificeren en samenwerken om de acties uit te voeren die nodig zijn om toegang te krijgen tot deze hefboompunten. Systems Mapping kan niet succesvol zijn als de betrokkenen er nog niet klaar voor zijn om de complexiteit van het systeem waarvan zij deel uitmaken onder ogen te zien en te aanvaarden, en op zoek zijn naar”quick fixes”. Mensen moeten openstaan om verder te kijken dan “hun” deel van het systeem.

Meer informatie?

Verhalen over de energietransitie

Verhalen over de energietransitie

Bewoners delen hun ervaringen en behoeften over de energietransitie, en praten mee over wat dit betekent voor het beleid van de gemeente. Met behulp van de Sprockler-methodiek verzamelen we de verhalen van bewoners en faciliteren we de dialoog over het lokale energieverhaal.

Het Drentse Energieverhaal: inwoners aan het woord

Het Drentse Energieverhaal: inwoners aan het woord

Werk goed samen, zet het belang van Drenthe centraal, pas energieprojecten zo goed mogelijk in het landschap, betrek inwoners van meet af aan bij de plannen, laat de winst die energieopwekking oplevert ten goede komen aan inwoners en niet alleen aan grote ontwikkelaars en stimuleer lokale initiatieven. De adviezen zijn overgenomen in de Regionale Energiestrategie 1.0 van Drenthe. Perspectivity faciliteerde het proces.

Het evalueren van de Prevention up Front Alliantie

Het evalueren van de Prevention up Front Alliantie

De Prevention up Front (PuF – Preventie vooraf) Alliantie is een vijfjarig programma (2016-2020) van de Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict (GPPAC) en de World Federalist Movement – Institute for Global Policy (WFM-IGP). Het wordt uitgevoerd als...

Eindevaluatie op afstand met YMCA in Togo

Eindevaluatie op afstand met YMCA in Togo

In 2017 zijn Y Care International en YMCA Togo het project ‘Inspireren van een nieuwe generatie ondernemers in Togo’ gestart. Het project heeft als doel bij te dragen aan de leefomstandigheden van kwetsbare jeugd in drie sloppenwijken in Lomé, namelijk Katanga,...

Lazos de Agua pilots with Sprockler narrative research

Lazos de Agua pilots with Sprockler narrative research

One Drop Canada shares their experience using Sprockler: The Lazos de Agua program seeks to provide sustainable access to safe water and improved sanitation and hygiene to around 200,000 people in Colombia, Guatemala, Mexico, Nicaragua and Paraguay by 2022. The...

Ons gereedschap

In ons werk maken we gebruik van een scala aan methodieken en werkvormen die leunen op decennialang experimenteel onderzoek. We bouwen dankbaar voort op theorieën en concepten die onze leermeesters en collega’s hebben ontwikkeld. Voor ieder vraagstuk bepalen we op maat welke methodiek of werkvorm helpt om tot duurzame resultaten te komen.

Methoden die we vaak gebruiken: